Plutače za kruzere

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 30. svibnja 2014. - 10:43
Autor: 

"Svi brodari su preduzeli ili preduzimaju mjere da grade brodove preko 300 metara a mi nijedan od tih brodova za godinu, dvije nećemo moći da primimo u Luku Kotor", kazao je Vasilje Kusovac direktor Luke.

Od­bor­ni­ci SO Kotor su na sjed­ni­ci da­li na­čel­nu sa­gla­snost za kre­dit­no za­du­že­nje kom­pa­ni­je u ci­lju iz­grad­nje sa­mo­stal­nih plu­ta­ča na lo­ka­ci­ji Pla­gen­ti i usvo­ji­li zaključak o ras­po­dje­li ostva­re­ne do­bi­ti a.d. „Lu­ka Ko­tor" za 2013. i po­slov­ni plan kompanije za ovu go­di­nu, te

Član bor­da di­rek­to­ra kom­pa­ni­je dr Edi­ta Sta­ro­vić ka­za­la je da se ra­di o in­ve­stici­ji vrijednoj od 700 do 800. 000 eura.

"Skup­šti­na Lu­ke je 20. ju­na i ovo je sa­da te­ku­će pi­ta­nje. Plu­ta­če su ve­li­ki tro­ško­vi i tre­ba nam kre­dit­no za­du­že­nje. In­ve­sti­ci­o­ni fond će da­ti sa­gla­snost za kre­dit, a Op­šti­na se ne op­te­re­ću­je" kazala je Starović, dok je di­rek­tor pred­u­ze­ća Va­si­li­je Ku­so­vac upo­zo­rio da ko­tor­ska lu­ka za go­di­nu-dvi­je ne­će mo­ći da pri­hva­ti brod od pre­ko 300 me­ta­ra du­ži­ne, uko­li­ko se ne na­đe al­ter­na­tiv­no rje­še­nje za vez bro­do­va na naj­bli­žem si­dri­štu.

"Sa­da je to 290 me­ta­ra, a uko­li­ko ne ura­di­mo al­ter­na­tiv­no rje­še­nje za ne­ko­li­ko go­di­na ne­će­mo uop­šte mo­ći da pri­mi­mo kru­ze­re. Svi bro­da­ri su pred­u­ze­li ili pred­u­zi­ma­ju mje­re da gra­de bro­do­ve pre­ko 300 me­ta­ra i mi ni­je­dan od tih bro­do­va za go­di­nu, dvi­je ne­će­mo mo­ći da pri­mi­mo u Lu­ci Ko­tor. Za­to je ovo iz­nu­đe­no rje­še­nje i mo­ra­mo ulo­ži­ti ener­gi­ju i sred­stva da taj pro­je­kat za­vr­ši­mo što efi­ka­sni­je, jer kon­zor­ci­ju­mi ko­ji od nas tra­že da za­vr­ši­mo te pro­jek­te u Ko­tor i dr­ža­vu to­kom go­di­ne do­vo­de pre­ko 220.000 po­sje­ti­la­ca. Ima­mo in­ten­ziv­ne raz­go­vo­re sa ve­li­kim ope­ra­to­rom „Ro­yal Caribbean" i na­šli smo opi­plji­vo rje­še­nje sa­mo da se prav­no for­mu­li­še i da na­đe­mo na­čin fi­nan­si­ra­nja da to ove go­di­ne za­vr­ši­mo – is­ta­kao je Ku­so­vac.

Iz Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re pred­lo­ži­li su da se raz­mo­tri mo­guć­nost grad­nje plu­ta­ča na po­te­zu Mar­kov rt, Ora­ho­vac, Ba­jo­va ku­la, Do­bro­ta ko­ji je, ka­ko je po­ten­ci­rao Ran­ko Pro­ro­ko­vić iz te stran­ke, naj­be­zbjed­ni­ji i ujed­no naj­ši­ri dio za­li­va za si­dre­nje bro­do­va.
– Ti­me se ni­šta ne bi iz­gu­bi­lo u fi­nan­sij­skom smi­slu, što je u prin­ci­pu naj­bit­ni­ja stav­ka, a Ko­tor bi za­dr­žao svo­ju eg­zo­ti­ku – re­kao je Proroković.

Luka Kotor je ina­če la­ni ostva­ri­la ne­to do­bit od 1.019.583 eura, di­vi­den­da iz­no­si 434.302 eura od če­ga Op­ćini Ko­tor, kao ve­ćin­skom vla­sni­ku, pri­pa­da 247.421 eura, dok je za stam­be­ne po­tre­be rad­ni­ka iz­dvo­je­no 100.000 eura..