Đakonsko ređenje u kotorskoj katedrali

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 20. siječnja 2016. - 9:48

U subotu, 23. siječnja, u kotor­skoj kate­drali sveti red đako­nata pri­mit će bogos­lov kotor­ske bisku­pije g. Dražen Kraljić. Sveta misa ređe­nja koju će pred­s­la­viti kotor­ski biskup, podi­je­li­telj sve­tog reda đako­nata, zapo­čet će u 10h. Pozivamo sve vjer­nike da svo­jom moli­tvom i pri­sut­nošću tog dana podrže budu­ćeg đakona koji će svoju đakon­sku službu obav­ljati u našoj biskupiji.

Đakonu bivaju povje­rene slje­deće službe: podje­ljuje poput sve­će­nika na sve­čan način sakra­ment kršte­nja, čuva i dijeli euha­ris­tiju (ipak tek sve­će­nik smije pred­sje­dati euha­ris­tij­skom slav­lju i moliti euha­ris­tij­sku moli­tvu sa zazi­vom Duha Svetoga i rije­čima usta­nove euha­ris­tije), pri­sus­tvuje vjen­ča­nju i u ime Crkve bla­gos­liv­lja mla­dence, smije nositi umi­ru­ćima popud­binu (svetu pri­čest s moli­tvama za umi­ruće), navi­je­šta Riječ Božju, poučava i potiče narod, pred­sjeda bogos­lužju i moli­tvi vjer­nika kod spro­voda. Prema tome, đakoni su velika pomoć biskupu u brizi za svoje vjer­nike po župama biskupije.