Nadbiskup Chicaga mons. Blaise J. Cupich u posjetu kotorskom biskupu

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 05. veljače 2016. - 10:30

Čika­ški nad­bi­skup mons. Blaise J. Cupich posje­tio je kotor­skog biskupa mons. Iliju Janjića u pri­je­pod­nev­nim satima u čet­vr­tak 4. veljače. Mons. Cupich je došao u svoj­stvu pred­sjed­nika Pododbora za pomoć Crkvi u Srednjoj i Istočnoj Europi Biskupske Konferencije Sjedinjenih Američkih Država, a s njim u prat­nji bio je dr. sc. Declan Murphy, direk­tor spo­me­nu­tog Pododbora te don Jerko Ban, sve­će­nik iz Dubrovačke bisku­pije. Uz biskupa, goste su doče­kali preč. don Pavao Medač, kan­ce­lar bisku­pije i vodi­telj pro­jekta obnove i izgrad­nje bisku­pij­ske knjiž­nice i don Robert Tonsati, v.d. direk­tora bisku­pij­ske knjiž­nice u osni­va­nju koji je kao sti­pen­dist Pododbora za pomoć Crkvi u Srednjoj i Istočnoj Europi, bio na pos­li­je­di­plom­skom stu­diju i struč­nim usa­vr­ša­va­njima u Rimu.
Biskup Janjić je pred­sta­vio sve dosad izve­dene radove na izgrad­nji bisku­pij­ske knjiž­nice — neka­daš­nje crkve sv. Franje koja je iz teme­lja reno­vi­rana, nat­kri­vena novim kro­vom i koja se tre­nutno nalazi u pos­ljed­njoj fazi adap­ta­cije za bisku­pij­sku knjiž­nicu. Za taj pro­jekt kao i za sti­pen­dije na pos­li­je­di­plom­skom stu­diju, Pododbor za Pomoć Crkvi u Srednjoj i Istočnoj Europi izdvo­jio je dosada 150 000 $. Nadbiskup Cupich i dr. Deklan su izra­zili svoje zado­volj­stvo dosada uči­nje­nim sma­tra­jući takav pro­jekt doista iznimno važ­nim za oču­va­nje baštine kotor­ske bisku­pije i kato­lič­kog iden­ti­teta u Crnoj Gori, izri­čući tako­đer svoje zado­volj­stvo odgo­vor­nom i teme­lji­tom pris­tu­pa­nju reali­za­ciji pro­jekta. Kotorski biskup je zahva­lio ame­rič­kim posje­ti­te­ljima na svim nji­ho­vim napo­rima na pri­kup­lja­nju i izdva­ja­nju dona­cija, a tako­đer je naj­a­vio moguć­nosti nekih budu­ćih pro­je­kata nakon zavr­šetka obnove i adap­ta­cije bisku­pij­ske knjiž­nice. Mons. Cupich je na zavr­šetku susreta nagla­sio važ­nost teme­lji­tog pla­ni­ra­nja te izra­zio svoju želju za budu­ćom surad­njom u vidu pomoći mjes­noj Crkvi.