Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih udruga po drugom natječaju

Time to read
2 minutes
Read so far

Četvrtak, 05. studenog 2015. - 10:27

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list RCG"-opštinski propisi, br.08/05 i „Sl.list CG"-opštinski propisi, br.02/09 i 06/09) i javnog konkursa br. 0101 – 006 – 330, objavljenog 25.08.2015.g. objavljenog na Web strani opštine Tivat i javnom medijskom servisu – Radio Tivat, Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija na sjednici održanoj 21.10.2015. godine, donjela je

O D L U K U

O raspodjeli sredstava Budžeta opštine Tivat za 2015. godinu opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija

Dodjeljuju se sredstva nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Tivtu, čiji su projekti učestvovali na II Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2015. godinu, a koji su ispunili uslove iz Konkursa i zadovoljili kriterijume iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama:

Br N  V  O Naziv projekta Odobrena sredstva
1 Tivatski veterani „Vazda mladi“ Jesenja pjesma 1.050
2 Hrvatska krovna zajednica „Dux croatorum“ Tivat Portal Radija Dux 400
3 Glazbeno prosvjetno društvo Tivat Redovna aktivnost 4.500
4 Klapa „Jadran“ Klapsko pjevanje 1.200
5 Lovačko udruženje Tivat Lovočuvarska služba 1.150
6 NVO „Boka“ Donja Lastva Boka News – informativni portal 450
7 Ars praesentia Boke Kotorske Žene Balkana u džezu – New spark jazz orchestar 2.400
8 „Harlekin“ Donja Lastva Tivat Karnevali,Maskenbali i radionice izrade maskenbalskih kostima 1.600
9 Udruženje egipćana Tivat Prevencija oboljenja reproduktivnih organa kod žena egipatske populacije 750
10 Alternativni kreativni centar „Pravi put – 2006“ Tivat „Živjeti zdravo – živjeti zajedno“ – „Living a healty – living together“ 475
11 Djeca Tivta „Radost djetinjstva“ II dio 850
12 KUD „Boka“ Redovna aktivnost 1.760
13 Kulturno zavičajno društvo „Napredak“ Gornja Lastva Pozornica Pejzaž 750
14 „Zabavni engleski – Obrazovni centar“ Tivat „Srećna planeta“ (Happy planet) 700
O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list RCG"-opštinski propisi, br.08/05 i „Sl.list CG"-opštinski propisi, br.02/09 i 06/09) a u skladu sa Budžetom opštine Tivat za 2015. godinu kojim su planirana sradastva u iznosu od 55.000,00 € namjenjena za raspodjelu nevladinim organizacijama, Predsjednik opštine Tivat je 25.08.2015.g. raspisao II Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama, za preostalih 20.900,00 €, koji je objavljen na web portalu opštine Tivat, lokalnom javnom medijskom servisu Radio Tivat i oglasnoj tabli opštine Tivat. Nevladine organizacije su shodno Konkursu mogle konkurisati za finansiranje projekata i godišnjih programa rada u skladu sa svojom programskom orjentacijom.
Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija je na sjednici održanoj 01.10..2015.g. otvorila pristigle prijave na Konkurs i konstatovala da je prijavljeno 17 projekta/programa nevladinih organizacija registrovanih u Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu. Komisija je pregledala priloženu dokumentaciju i konstatovala da je ona zadovoljavajuća. Na sljedeće dvije sjednice analizirali su se projekti i donesena je odluku o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija kao što je rečeno u dispozitivu.
Komisija je odbila 3 projekta jer sredstva predvidjena za raspodjelu, generalno nisu namjenjena za takve sadržaje. Takve projekte podnijele su nevladine organizacije:

1. „Zdrav život za sve nas" za koji podršku treba tražiti u sredstvina namjenjenim za sport – rekreaciju gradjana. Predlaže se kandidovanje projekta za sljedeću raspodjelu sredstava iz Budžeta za sport.
2. „Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata" jer ozbiljnost projekta treba biti sadržaj socijalnog programa lokalne zajednice. Uz navedeno, nedostaju precizniji podaci kome i što – Baza podataka. Takodje, iznos nije moguće odobriti jer, prema Odluci, prevazilazi limite za jedan projekat.
3. „Gjurgjevo brdo" – Mišljenje Komisije je da, uz svo uvažavanje projekta, podršku Koncertu treba tražiti kroz institucije : Centar za kulturu Tivat i Turističku organizaciju Tivat.
Komisija je radila na 3 sjednica i shodno Odluci o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, odredila sredstva za projekte/programe rada nevladinih organizacija koje su ispinile uslove po II Konkursu i zadovoljile kriterijume predvidjene pomenutom Odlukom, u iznosu od 18.035,00 €.
Komisija je donijela odluku rukovodeći se ocjenom projekata na osnovu kriterijuma propisanih Odlukom (član 18.) Nisu raspodijeljena sredstva u iznosu od 2.865,00 €
Odluka o raspodjeli sredstava će biti objavljena na web portalu opštine Tivat , javnom medijskom servisu Radio Tivat i oglasnoj tabli opštine Tivat.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Tivat u roku od 8 dana od dana prijema odluke, a preko Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na račun broj 510 – 9146228 – 37, Budžet opštine Tivat, shodno tarifnom broju 2. Zakona o administrativnim taksama („Sl.list RCG", br. 53/03...02/06 i „Sl.list CG", br. 22/08...26/11)

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Rajka Jovićević