Otvorenje Godine milosrđa za Kotorsku biskupiju

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Srijeda, 16. prosinca 2015. - 9:12

Sveta Godina Milosrđa koju je papa Franjo ina­ugu­ri­rao za cijelu Crkvu 8. pro­sinca, sve­čano će zapo­četi 17. pro­sinca i u našoj bisku­piji — u skladu s odlu­kom sv. Oca u buli „Misericordiae Vultus”.

Postajna sv. misa zapo­čet će u crkvi bla­žene Ozane (sv. Marije od rijeke) u 16.30, u toj će se crkvi odviti prvi dio obreda, zatim će se svi okup­ljeni u pro­ce­siji zapu­titi prema vra­tima kotor­ske kate­drale. Nakon sve­ča­nog otva­ra­nja i spo­mena kršte­nja, sv. Misa će se nas­ta­viti u kate­drali. Pozivamo sve vjer­nike da sudje­luju u ovom važ­nom doga­đaju. Na ovaj način će se naša bisku­pija i svi vjer­nici uje­di­niti u slav­lju Godine Milosrđa sve­opće Crkve.