Proslava blagdana Gospe od Zdravlja u Gospinom svetištu iznad Kotora

Time to read
2 minutes
Read so far

Utorak, 24. studenog 2015. - 14:04

I ove godine, uspr­kos veoma kišo­vi­tom i vje­tro­vi­tom vre­menu, blag­dan Prikazanja Marijina u hramu, u narodu poz­na­tiji kao Gospa od Zdravlja, sve­čano je pros­lav­ljen uz brojne hodo­čas­nike u nje­nom poz­na­tom sve­ti­štu koje bdije nad Kotorom od XV. sto­ljeća. Zvonik ove crkve, poput okol­nih čem­presa, kao uzdig­nuti prst poka­zuje na nebo koje je sino­nim novog načina čovje­ko­vog pos­to­ja­nja i kako krš­ćani vje­ruju, nje­gova konačna sud­bina. Stoga hodo­čas­nici u ovo sve­ti­šte dolaze radi zdrav­lja duše i tijela, svjesni da medi­cina liječi a Bog ozdrav­lja. Uoči blag­dana u sve­ti­štu se molila kru­nica i slu­žila sveta Misa.
Prije podne slu­žene su 3 svete mise. Najraniju, u 5 sati sla­vio je don Anton Belan, kotor­ski žup­nik i upra­vi­telj sve­ti­šta. Misu u 8 sati slu­žio je don Ivo Ćorić s don Perom Burečićem u kon­ce­le­bra­ciji, a misu u 10 sati slu­žio je don Ante Dragobratović. Poslije podne u 15:30 sati vjer­nici su molili kru­nicu a svetu misu je slu­žio don Anton Belan.
Budući da u ovo sve­ti­šte dolaze oni koji mogu, a ne oni koji to žele, u 18 sati kotor­ski je biskup mons. Ilija Janjić slu­žio sv. Misu u crkvi sv. Klare u gradu. Biskup je u toku jutar­njih sati hodo­čas­tio u sve­ti­šte Gospe od Zdravlja.
Kult Gospe od Zdravlja na pros­to­rima istočno-jadranske obale pro­ši­rio se nakon strašne kuge koja je od srp­nja 1630. do stu­de­nog 1631. godine u Mlecima odni­jela 80.000 života, a na podru­čju cijele Mletačke Republike, u čijem je sas­tavu tada bio i Kotor, 600.000. Ogromna cifra za ono­dobno europ­sko sta­nov­niš­tvo.
Za raz­liku od Isusovog pri­ka­za­nja u hramu koje nam donosi sv. Pismo, Marijino pri­ka­za­nje nam je saču­vano smo u apo­krif­noj lite­ra­turi. Joakim i Ana pri­ka­zali su svoje dijete kada je imalo 3 godine. Taj doga­đaj slavi Crkva već od sta­ro­kr­š­ćan­skih vre­mena pod ime­nom Marijina očiš­će­nja. Prikazuje se Ona Svevišnjemu Bogu u Njegovom sve­tom hramu. Njemu se sva posve­ćuje, a bila je već od prvog časa svoga začeća sveta. Njemu zavje­tuje svoje dje­vi­čans­tvo i bila je svega svoga života čista kao anđeo. Primjer je to za sve krš­ćane da se pri­kažu kao žrtva Gospodinu, slu­ša­jući i živeći prema Njegovim zapo­vi­je­dima koje nas vode na put bla­žens­tva. To su riječi samoga Krista. Njih nala­zimo u Njegovom odgo­voru narodu koji mu je dovi­ki­vao: Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao! Ovo je bila misao svih pro­po­vi­jedi na blag­dan Gospe od Zdravlja, čije su sve­ti­šte, iznimno ove godine, posje­tili brojni Filipinci sa kru­zera „Musica“ koji je toga dana bio u kotor­skoj luci.
Nakon sve­tih Misa, prema sta­rom kotor­skom obi­čaju, vjer­nici su brali lovo­riku koju su nosili svo­jim kućama i onima koji nisu mogli doći do sve­ti­šta, u kojemu je tije­kom cije­log dana odzva­njao himan:

Čuj vruću molbu puka svog,
O Majko naša
Koju Ti iz srca svog
Danas pri­naša!
U hramu Tvom Te poz­drav­lja
Sav puk u jedan glas
O Gospe od Zdravlja
Moli za nas!
U subotu, 28. stu­de­nog, u 15:30 sati na osminu blag­dana, u sve­ti­štu će biti kru­nica i sveta Misa.