Proslavljena svetkovina bl. Gracije u njegovom rodnom mjestu

Time to read
3 minutes
Read so far

Utorak, 10. studenog 2015. - 9:46

U Mulu kraj Kotora, rod­nom mjestu bl. Gracije, 9. stu­de­nog sve­čano je pros­lav­ljena svet­ko­vina ovog bokelj­skog sveca. Svetkovini je pret­ho­dila trod­nev­nica i 72-satno kla­nja­nje Presvetom oltar­skom sakra­mentu, kojim se — kako je objas­nio žup­nik Mula p. Dariusz Nowak, SDS — na pose­ban način htjela istak­nuti i nas­lje­do­vati pobož­nost bl. Gracije prema Euharistiji. Na trod­nev­noj duhov­noj pri­pravi pro­po­vi­je­dao je vlč. Marcin Szopiński, sve­će­nik bisku­pije Rzeszòw u Poljskoj, vodi­telj bisku­pij­skog cen­tra za duhovne obnove Tabor (Rzeszòw) i dije­ce­zan­ski egzorcist.

Na sam dan svet­ko­vine (9.XI.) slav­ljene su četiri mise: u 5h, 8h, 10h i 16h. Na misi u 10h pro­po­vi­je­dao je vlč. Szopiński koji je u svo­joj homi­liji istak­nuo „da nas Bog ljubi una­toč našoj greš­nosti”, te ohra­brio vjer­nike da pre­daju svoj život Isusu pris­tu­pa­jući sakra­men­tima, oso­bito sv. Euharistiji.

Središnje misno slav­lje pre­dvo­dio je kotor­ski biskup mons. Ilija Janjić uz kon­ce­le­bra­ciju o. Artana Selija, SDS supe­ri­ora reda Salvatorijanaca za Albaniju i Crnu Goru, sve­će­nika sal­va­to­ri­ja­naca iz Skadra i Tirane, pro­mi­ca­te­lja kulta bl. Gracija don Pavla Medača, te broj­nih sve­će­nika kotor­ske bisku­pije. U pro­po­vi­jedi biskup Janjić se osvr­nuo i na blag­dan posvete Lateranske bazi­like, koja se prema općem kalen­daru slavi istog dana, te pozvao vjer­nike da pro­miš­ljaju o izgrad­nji i posveti bazi­like vlas­tite duše kako je to činio i bl. Gracija na oso­biti način pos­lu­žu­jući kod oltara. «Slušajući Crkvu i litur­giju kojom Crkva slavi Boga, on koji nije bio sve­će­nik, ali koji je toliko želio na svoj način sudje­lo­vati u sve­toj misi — minis­tri­ra­jući kod oltara, bio je naj­sret­niji kada je tu svoju duž­nost mogao obav­ljati što češće. (…) Kada mu je jed­nom pri­li­kom bilo nare­đeno da ostavi svoju službu minis­tranta i posveti se radu u vrtu, bl. Gracija je bez pri­go­vora pos­lu­šao volju svo­jih pogla­vara. Viđenje bl. Gracije kojeg je imao za vri­jeme kopa­nja vrta, u kojem se ras­tvo­rio zid crkve u kojoj je sve­će­nik na oltaru pri podi­za­nju u rukama držao Isusa u ljud­skom liku, uči­nilo je bl. Graciju sve­cem euha­ris­tije». Biskup je pohva­lio žup­ni­kovu ini­ci­ja­tivu za pro­dub­lji­va­njem euha­ris­tij­ske pobož­nosti: «Klanjanjem Bogu koji se skrio u pri­li­kama kruha i vina dobi­vamo snagu, tu dobi­vamo vjeru koja u nama možda i slabi u ovom vre­menu. Učvršćivanjem vjere, pri­bli­ža­vamo se Bogu, želimo se s njime što tješ­nje sje­di­niti.» Biskup je pro­tu­ma­čio kako su znaci osla­bjele vjere u prvom redu nemar prema sv. sakra­men­tima, prema nedjelj­noj misi, pro­pusti u sakra­men­tima ini­ci­ja­cije, te uda­lja­va­nje od Crkve nakon krizme, te rijetko pris­tu­pa­nje ispo­vi­jedi i boles­nič­kom poma­za­nju. «Pozvani smo da uz pomoć naših sve­taca, oso­bito danas bl. Gracije, pre­is­pi­tamo svoju vjeru. Ako smo došli do spoz­naje da ona i nije naj­č­vr­šća, nikad nije kasno reći: ‘Evo me Gospodine, želim čvr­sto vje­ro­vati i rasti u vjeri’. » «Rastom u vjeri, oslo­ba­đamo se svih stra­hova» — nagla­sio je biskup Janjić — «a ras­tom u nadi oslo­ba­đamo se očaja, te nadi­la­zimo pre­preke u ovom životu; ona nas vodi sigurno ka buduć­nosti nad kojom Gospodin bdije. Najteža je zadaća rasti u lju­bavi prema onima koji nas pre­ziru, koji sebe stav­ljaju na mjesto Boga. » Kao naj­bo­lji pri­mjer takve bez­u­vjetne krš­ćan­ske lju­bavi, biskup je istak­nuo novog hrvat­skog bla­že­nika Miroslava Bulešića koji je svo­jim nepri­ja­te­ljima poru­čio: «Moja osveta je oprost!» te pozvao na nas­lje­do­va­nje tak­vog svi­je­tlog pri­mjera. Kotorski biskup zavr­šio je svoju homi­liju proš­njom bl. Graciji: «O, bl. Gracija daj da vjer­nici kotor­ske bisku­pije i svi tvoji što­va­te­lji što više rastu u krje­pos­tima vjere, nade, i lju­bavi — prema Bogu i prema čovjeku.»

Na zavr­šetku mise žup­nik don Dariusz Nowak se zahva­lio svima koji su dopri­ni­jeli pros­lavi svet­ko­vine, a nakon bla­gos­lova biskup se sa svim sve­će­ni­cima upu­tio prema oltaru posve­će­nom bl. Graciji na kojem se čuva nje­govo neras­pad­nuto tijelo. Pred bla­že­ni­ko­vim relik­vi­jama ispje­van je himan u nje­govu čast „Nut (gle) slavno tijelo našeg odvjet­nika”, te je nakon moli­tve usli­je­dilo tra­di­ci­onalno cje­li­va­nje sve­tih moći. Središnju pros­lavu svo­jim pje­va­njem je uzve­li­čao pje­vački crk­veni zbor župe sv. Mateja iz Dobrote, a u slav­lju su sudje­lo­vali i brojne redov­nice te hodo­čas­nici iz Splita, Dubrovnika, Bara i kotor­ske biskupije.

U kalen­daru opće Crkve, spo­men bla­že­nog ispos­nika s Mula slavi se 8. stu­de­nog, jer je nared­nog blag­dan Posvete late­ran­ske bazi­like. U Kotorskoj bisku­piji ovaj spo­men ima sta­tus svet­ko­vine i pros­lav­lja se 9. stu­de­nog kada je i dan Gracijina rođe­nja za Nebo.