PRAVILA ZA IZBORE ČLANOVA SAVJETA MANJINSKIH NARODA

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 23. travnja 2013. - 11:03
Autor: 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je 19.travnja 2013. godine, objavilo javni poziv za prijavljivanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za učešće na elektorskim skupštinama za izbore članova savjeta manjina.
Javni poziv je objavljen u tiskanim i elektronskim medijima, kako bi građani Crne Gore bili upoznati sa uslovima, popisom potrebne dokumentacije, adresom na koju se šalje dokumentacija, kao i rokom do kojeg je moguće izvršiti prijavu.

Svi postojeći savjeti su obrazovali svoje izborne komisije koje će primati i provjeravati dokumentaciju o ispunjenosti uslova za učešće na elektorskoj skupštini. Prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova, stručne i administrativne poslove će vršiti Ministarstvo.
Na osnovu podnijetih prijava, poslije provjera, izborne komisije će utvrditi spiskove elektora. Na osnovu ovih spiskova, biće zakazane elektorske skupštine, na kojima će se izvršiti izbor članova savjeta. Lica koja budu izabrana na elektorskim skupštinama i lica koja su prihvatila članstvo u savjetu, a imaju to zakonsko pravo, činiće nove sastave savjeta.
POZIV
za prijavljivanje pripadnika hrvatskog naroda za učešće na elektonskoj Skupštini za izbor članova Hrvatskog savjeta u Crnoj Gori.
Pravo da bude elektor ima svaki punoljetni građanin kohji se izjašnjava kao pripadnik hrvatskog naroda i njegovu kandidaturu svojim potpisom podržava 30 pripadnika hrvatskog naroda, sa biračkim pravom (Obrazac SM-2)
Lice koje se prijavljuje da bude elektor uz potpise dostavlja:
1. Izjavu o pripadnosti odnosno manjinskom narodu ili drugoj manjiskoj nacionalnoj zajednici (Obrazac SM-3).
2. Dokaz o crnogorskom državljanstvu (fotokopija lične karte ili pasoša)
Propisana dokumentacija za izbor članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice se dostavlja na sljedeću adresu:
Hrvatski savjet u Crnoj Gori, Dom kulture Donja Lastva, 85332 Tivat, sa naznakom: Izbornoj komisiji za izbor članova Hrvatskog savjeta u Crnoj Gori – prijava za elektora. Dokumentacija se može dostaviti i lično, na istu adresu, radnim danima od 10 - 12 sati (kontakt 067-249-591, hnvmiroslavf@gmail.com).
Rok za prijavljivanje i dostavljanje dokumentacije je 24.svibna 2013.god.
Pravila i Obrazac možete preuzeti na zvaničnom portalu Ministarstva www.mmp.gov.me