Pitanja poslanice Ljerke Dragičević ministrima

Time to read
5 minutes
Read so far

Subota, 28. ožujka 2015. - 11:55
Autor: 

Pitanja koja je poslanica Ljerka Dragičević postavila na trećoj - posebnoj sjednici drugoga redovitog zasjedanja u 2014. godini,koja je održana 28.10.2014. godine, Ministarstvu ekonomije i potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem, prof. dr. Vujici Lazoviću i ministru ekonomije dr. Vladimiru Kavariću prenosimo vam u cijelosti.

Pitanje upućeno potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i financijski sistem prof. dr. Lazoviću:

Da li je sačinjena analiza financijskog poslovanja Jugopetrola AD Kotor i realizacije obveza iz ugovora o privatizaciji privrednog društva Jugopetrol AD Kotor iz studenoga 2002. godine i Vladi Crne Gore dostavljena na razmatranje?

Odgovor na poslaničko pitanje gospođe Ljerke Dragičević:

"Izvještaj o realizaciji obaveza iz ugovora o privatizaciji privrednog društva Jugopetrol AD Kotor, urađen je za potrebe vladinog Savjeta za privatizaciju 2011. godine, po prethodno objavljenom javnom pozivu. Izvještaj je sačinio konzorcijum čija vodeća institucija je bio Ekonomski fakultet iz Podgorice. Nakon detaljne analize koja predstavlja sastavni dio pomenutog izvještaja izvedeni su i određeni zaključci i to:

1) Ukupno Ugovorom o kupoprodaji predviđena ulaganja, po raznim osnovama, iznose 40,5 miliona €, s tim da je Generalnim investicionim programom bilo predviđeno ulaganje u iznosu od 35 miliona €. Na upit Obrađivača, menadžment Kabine potpredsjednika Vlade za ekonomsku

politiku i finansijski sistem

kompanije je dostavio podatke da je u proteklom periodu ukupno investirano 46 miliona €. Međutim, u predmetnom pregledu nije data detaljna specifikacija po pojedinim segmentima kako je to bilo predviđeno Ugovorom, s tim daje opis pojedinih vrsta ulaganja dosta uopšten i naveden je samo konačan iznos, s tim da nismo bili u prilici da imamo na uvid prateću dokumentaciju.

2)   Kada se radi o ukupnim investicionim ulaganjima u posmatranom periodu, nužno je povući razliku između onoga što nam je prezentirano i navedene ugovorne obaveze gdje se radi o ulaganjima iz sopstvenih sredstava Kupca. Na osnovu podataka kojima je raspolagao Obrađivač to nije dokumentovao, tako da je za vjerovati da se ovdje radi o ulaganjima iz sredstava i na teret kompanije.

3)   Dokapitalizacija, kao jedna od ključnih obaveza Kupca, je izostala, što je detaljno obrazloženo u okviru tačke 2.2., pod e). Prema našem mišljenju, obaveza Kupca koja je predviđena kao investiranje kroz dokapitalizaciju integralni je dio njegove finansijske ponude i prodaje paketa akcija i kupac je dužan izvršiti tu obavezu, bez obzira na to što je protekao investicioni period od 5 godina.

4)   Implementacija Socijalnog programa se, takođe, nije mogla pouzdano procijeniti usljed nedostatka potrebnih detaljnijih podataka. Nalaz koji jednim dijelom dotiče to pitanje ogleda se u tome da se broj zaposlenih u godini koja je prethodila privatizaciji smanjio sa 690 na 252 krajem 2009. godine, što menadžment kompanije pravda provedenim poslovnim restrukturiranjem.

5)   Kupac se Ugovorom o kupoprodaji obavezao da će osigurati primjenu zatečenog Kolektivnog ugovora u sljedećeih pet godina. Na osnovu raspoložive dokumentacije zaključak je, da je u momentu privatizacije važeći kolektivni ugovor bio na snazi do 2008. godine, nakon čega je promijenjen u redovnoj proceduri, dakle uz potpunu saglasnost zainteresovanih strana. Nismo se mogli uvjeriti, bez obzira na određena ograničenja i smetnje na koje se poziva Kupac, da je preduzeo bilo kakve aktivnosti na planu istraživanja nafte i gasa, mada se SPA ugovorom obavezao da će ubrzati istraživačke radove u vanobalnim područjima, a ukupno predviđeni iznos za učestvovanje u tenderima i budućim istraživanjima iznosio je 5,5 miliona €, s tim da je dinamika ulaganja obuhvatala period 2003. god. do 2007. godine.

Finansijska analiza poslovanja Jugopetroi” AD Kotor u periodu 2001. - 2009. god. urađena je na bazi zvaničnih finansijskih izvještaja i izvještaja revizora za 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu i ukazuje da je kompanija najveći iznos neto dobiti ostvarila u 2007.godini u vrijednosti od 9,765,947 €, dok je negativno poslovanje zabilježeno u 2004.godini u iznosu od 5,166,647€.

Dakle, formalno gledano možemo reći da je kompanija ispunila značajan dio ugovornih obaveza, ali suštinski moram da saopštim da se mnogo više očekivalo, mnogo više zbog činjenice da je Helenic Petroleum jedan od većih, ako ne i najveća kompanija iz te branše u Jugoistočnoj Evropi, ako imamo činjenicu da su u posljednjih pet godina realizovali najveće investicije u Grčkoj, na izgradnji i unapređenju rafinerije, u iznosu od tri milijarde eura, da im je prošle godine promet  na nivou ukupne grupe bio oko devet milijardi i 600 miliona eura, tako da u tom  kontekstu smo svakako i mi sami od njih više očekivali.

Drugo što želim da saopštim da smo i mi u Vladi pokazali jedan stepen neslaganja, ili bolje reći zabrinutosti zbog činjenice da žele da promijene sjedište kompanije, da se presele iz Kotora u Podgoricu. Normalno, ne može Vlada determinisati odluke upravnih organa i poslovodstva neke privatne kompanije, ali s obzirom na sve okolnosti, mi smo poslali jasnu poruku da to ne podržavamo i mislim da će u konačnom Jugopetrol morati to da cijeni, s obzirom na ukupne odnose koje ima i sa Vladom i sa svim građanima Crne Gore i na ono što ga u konačnom i ugovor obavezuje. Tako da u tom kontekstu želio bih u krajnjem da saopštim činjenicu a to sam i prošli put, odgovarajući na poslaničkko pitanje ovdje, saopštim, u toku je još uvijek finansijska kontrola od strane inspektora poreske uprave u Jugopetrolu Očekujem da uskoro bude gotov izvještaj, odnosno zapisnik i bićemo u prilici da zajedno sa svim ovim ostalim elementima da normalno u skladu sa zakonom, analiziramo.

Nakon sjednice na kojoj je saopšten gore navedeni odgovor sačinjen je izvještaj o ostvarenju naplate prihoda po osnovu poreza (porez na dobit, dohodak, akcije, i dr.) kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period od 2003. do 2014. godine."

Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru ekonomije dr. Vladimiru Kavariću, postavljeno je  sljedeće pitanje:

Što  je vaše Ministarstvo i vi kao ministar poduzelo u vezi nagovještaja  preseljenja Uprave „JUGOPETROLA AD“ KOTOR iz  matičnog  grada Kotora u Podgoricu, te  zamjene poslovne  zgrade u Kotoru za poslovni prostor u  Podgorici?

Odgovor na poslaničko pitanje:

"Preseljenje preduzeća Jugopetrol iz Kotora u Podgoricu jedna je od važnijih tema koja zaokuplja našu pažnju, a o čemu smo obaviješteni prije nekoliko mjeseci. Sa odlukom koju je donio menadžment Jugopetrola nijesmo zadovoljni. Mišljenja smo da sjedište ove kompanije treba da bude u Kotoru, ne samo zato što je Jugopetrol od svog osnivanja generator ekonomskog razvoja grada i neodvojivi dio identiteta Kotora, već i zbog svog brenda po kom je i Kotor postao vremenom poznat.

Drugo, smatramo da neko ko je strateški partner u Vladi oko ovakvih pitanja trebalo da se konsultuje i sa aspekta Vlade ovakvo ponašanje je nepoželjno. Takođe, razlog

nezdovoijstva je i značajan broj radnika Koji u ovoj kompaniji i Opštini Kotor grade svoj životni i radni vijek.

Povodom ovog pitanja, održali smo više sastanaka sa predstavnicima JPK. Tokom susreta obavijestili su nas o svojim razlozima za donošenje takve odluke. Takođe, upoznali su nas i sa činjenicom da je odluka donesena jednoglasno. Stav Vlade Crne Gore im je u više navrata prezentovan, prije svega nezadovoljstvo zbog takve odluke, ali i spremnost da se sagledaju formalne mogućnosti njenog osporavanja. Analizom privatizacionog ugovora zaključeno je da ne postoje osnovi da se ospori odluka o preseljenju.

Jedini način da se neka kompanija privoli da ostane je dugogodišnji rad na razvoju što boljih partnerskih odnosa, kako bi vidjeli svoj interes da ostanu u nekoj sredini. Moramo biti svjesni da je privatna svojina ustavom garantovana i da se mora poštovati uvijek i u svakom slučaju.

Ono što smo dobili u formalnoj i neformalnoj komunikaciji na sastancima sa predstavnicima JKP jeste da će, u svakom slučaju, ova kompanija ostati posvećena onome što su strateški prioriteti Opštine Kotor. Po tom pitanju potrebno je da od Opštine vrlo precizno dobijemo listu prioriteta po pitanju Jugopetrolovog bivstvovanja u Kotoru i još jednom da provjerimo šta su naše zakonske mogućnosti po tom pitanju, jer ovo nije jedini aspekt naše komunikacije sa JKP.

Dakle, u rješavanje ovog pitanja treba da budu uključeni svi, i to Skupština Opštine Kotor, Vlada i Parlament, i da razmotrimo kako ova situacija može biti riješena na najbolji mogući način, odnosno šta je preostalo po tom pitanju da se riješi."

 

Odgovorima ministara, poslanica Dragičević nije bila zadovoljna.