Priopćenje Odbora direktora Luke Kotor

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 31. kolovoza 2016. - 9:15
Autor: 

Izjašnjavajući se na medijske navode kojima su u proteklih mjesec dana u više navrata dovođena u kontekst izbor i rad uprave „Luka Kotor“ A.D. , Odbor direktora je ocijenio neophodnim da iznese svoj stav o navedenom.

„Činjenica je da su predizborne aktivnosti u Opštini Kotor, već puna tri mjeseca u punom jeku, te da je „Luka Kotor“ A.D., kao jedan od ključnih resursa grada, samim tim u fokusu interesovanja svih političkih subjekata, koji kroz razne modele „spasa“ luke Kotor i grada, pokušavaju obezbijediti što bolji izborni rezultat.

 Imajući u vidu navedenu činjnicu, u obavezi smo da kao organ upravljanja ovim privrednim društvom na odgovoran i profesionalan način spriječimo manipulacije i informišemo javnost o poslovnim rezultatima i planovima za naredni period.

Odbor direktora u sastavu Stanislava Subotić, Dejan Uskoković, Goran Grbović predstavnici Opštine Kotor, Jovo Bećir predstavnik PIO Fonda i Rudanović Radomir predstavnik manjinskih akcionara izabran je na skupštini akcionara održanoj dana 02.08.2016.godine.

Na Skupštini je jednoglasno usvojen Izvještaj o poslovanju za 2015.g., Izvještaj revizora za 2015.g., izabran revizor za 2016.godinu, te donesene odluke o raspodjeli dobiti, prestanku mandata Odboru direktora u starom sazivu i imenovanju novog Odbora direktora.

Kao i u dosadašnjem periodu, nadležni državni organi vršili su redovni i vanredni nadzor nad poslovanjem  „Luke Kotor“, a izvještaji pokazuju da kompanija posluje u skladu sa zakonom, što je svrstalo i u ovoj godini na tzv. bijelu listu Poreske uprave.

Rezultati kompanije najbolje govore o odnosu uprave u sprovođenju zacrtanih strateških ciljeva , dok se odnos zaposlenih ogleda u uspješnim poslovnim rezultatima, o čemu se javnost redovno informiše.

U narednom periodu, osnovni zadatak menadžmenta „Luka Kotor“ A.D. je nastavak preduzimanja svih neophodnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za dobijanje dugoročne koncesije.

Pri tom neophodno je uzeti u obzir nespornu potrebu proširenja koncesionog područja u djelovima kotorskog i risanskog zaliva kao i proširenja broja sidrišta na lokacijama za koje postoje zakonske pretpostavke za njihovu valorizaciju.

Cilj je i nastavak započetih projekata na proširenju i osavremenjivanju infrastrukture, kao i realizacija projekata u cilju poboljšanja postojećih i pružanja novih usluga i servisa klijentima.

Definisana je strategija na proširenje djelatnosti kroz pružanje novih vrsta usluga u skladu sa savremenim trendovima i potrebama poslovanja kroz partnerstvo sa renomiranim međunarodnim kompanijama, a sve u cilju osavremenjivanja postojećih djelatnosti kroz uvođenje novih savremenih tehnologija u lučkim djelatnostima.

 

Grad Kotor je prepoznat kao kruzing destinacija, jedna od onih u svijetu, koja je zbog svjih prirodnih i kulturnih bogatstava uvrštena u svjetsku kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO –a, a Luka Kotor ostaće jedan od bitnih pokretača razvoja Opštine Kotor i regiona kroz otvaranje novih radnih mijesta, afirmaciju preduzetništva i razvoja srednjih i malih preduzeća.

Menadžment i zaposleni će i dalje dosledno sprovoditi definisanu strategiju razvoja društva uz poštovanje zakonskih okvira i biti na raspolaganju svim poslovnim partnerima u davanju podrške za izmjenu zakonskih rješenja, a sve u cilju stvaranja boljeg privrednog ambijenta i ostvarivanju boljih ukupnih rezultata, na dobrobit građanja Kotora i Crne Gore .

Kao i do sada, ostajemo transparentni i otvoreni za sva pitanja, sugestije i ideje  koje se tiču poslovanja kompanije, a koje bi mogle unaprijediti poslovni ambijent i rezultate poslovanja „Luka Kotor“ A.D. Kotor.

Transparentnost našeg poslovanja predstavlja jedan od prioritetnih modela donošenja poslovnih odluka i realizacije zacrtanih poslovnih ciljeva, te će s toga blagovremeno informisanje javnosti o svim dešavanjima biti dostupno kako kroz saopštenja objavljena na web sajtu kompanije, tako i u direktom obraćanju od strane ovlašćenih predstavnika menadžmenta“.