Priopćenje sa VI. sjednice Savjeta za razvoj nevladinih udruga

Time to read
2 minutes
Read so far

Srijeda, 22. travnja 2015. - 11:11
Autor: 

Savjet za razvoj nevladinih udruga, na šestoj sjednici održanoj 21. travnja 2015. godine, razmotrio je Prijedlog plana rada Savjeta za 2015. godinu, koji je pripremila grupa osnovana na V. sjednici Savjeta. Dokument, koji bi trebalo da bude orijentir za što efikasniji rad Savjeta, načelno je prihvaćen, uz zaključak da se tehnički doradi i usvoji na narednoj sjednici.

 

Savjet je razmotrio Izvještaj o suradnji organa državne uprave i nevladinih udruga u II. polugodištu 2013. godine, koji zbog prestanka mandata prethodnog Savjeta za suradnju Vlade Crne Gore i nevladinih udruga u prosincu 2013. godine i konstituranja Savjeta za razvoj nevladinih udruga, tek u rujnu 2014. godine, do sada nije bio razmatran. U vezi sa sadržajem ovog materijala, konstatirano je da je u tijeku priprema Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja NVO, koji će sadržati informacije direktno povezane s većinom oblika suradnje u Izvještaju koji je jučer razmatran, pa je Savjet odlučio da Vladi ne dostavlja Izvještaj za 2013. posebno, nego da isti dostavi zajedno s Izvještajem o realizaciji AP Strategije razvoja nevladinih udruga.

 

Povodom postupka predlaganja predstavnika NVO za članove Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, koji je sprovela Kancelarija za suradnju s nevladinim udrugama,u skladu s Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11) i Odlukom o obrazovanju Savjeta za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14), predstavnica Kancelraije i članica Savjeta ukratko je obavijestila o tijeku završne faze postupka, prigovorima dvojice kandidata u vezi s preoblikovanjem obrasca podrške kandidatima i izvršenom uvidu u dokumentaciju, te priopćila da je prijedlog kandidata s najvećim brojem podrški dostavljen Ministarstvu financija na dalji postupak. Član Savjeta iz Ministarsva finansija je istakao da se čeka da svi organi državne uprave dostavile predloge kandidata za Komisiju, te da je Ministarstvo financija spremno da, u roku od 24 sata od „kompletiranja“ prijedloga, imenovanje komisije procesuira prema Vladi. Jednoglasna je ocijena Savjeta da pomenutu komisiju treba što prije imenovati, a da oni koji smatraju da ima propusta u postupku, mogu koristiti raspoloživa pravna sredstva.

 

Značajno pitanje o kome se raspravljalo i na prethodnoj sjednici Savjeta su izmjene i dopune Zakona o NVO i Zakona o igrama na sreću, a povodom zahtjeva Savjeta da se izmijene rokovi za izradu pomenutih zakona i umjesto na III., budu oročeni na II. kvartalu ove godine. Razmotreni su odgovori Minstarstva unutrašnjih poslova i Ministarsva financija i konstatirano da je odogovor MUP-a dao određene argumente i pojašnjenje u vezi s nemogućnošću pomjeranja roka, te da je MUP preduzeo potrebne radnje na pripremi uvjeta za izradu pomenutih izmjena i dopuna u skladu s Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja suradnje organa državne uprave i nevladinih udruga. Međutim, Savjet nije bio zadovoljan odgovorom Ministarstva financija, pa je zaključeno da se od tog Ministarstva zatraže precizni podaci o tome šta je do sada urađeno u postupku pripreme izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, a naročito po pitanju uključivanja predstavnika NVO u radnu grupu, te kako je na ovaj proces primijenjena Uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih udruga.

 

Na kraju je Savjet razmotrio akt Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi s kadrovskim promjenama u Direktoratu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje za posljedicu imaju razrješenje dosadašnjeg člana Savjeta imenovanog na prijedlog tog organa i imenovanje novog. Uvažavajući razloge i prijedlog Ministarstva, a na osnovu stava 3. člana 17. Odluke o Savjetu za razvoj nevladinih udruga, Savjet je zaključio da predlaži Vladi da gospodina Veselina Vukčevića, sada tajnika Skupštine Glavnog grada, razriješi od dužnosti člana Savjeta za razvoj nevladinih udruga, na koju je imenovan kao generalni direktor Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a da gospođu Draganu Ranitović, generalnu direktoricu Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ministarstva unutrašnjih poslova, imenuje za članicu Savjeta za razvoj nevladinih udruga, do kraja perioda na koji je imenovan Savjet.