Vučinović:" EU je sada, naš cilj"

Time to read
1 minute
Read so far

Utorak, 02. siječnja 2018. - 9:12
Autor: 
Pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve (HGI) Ma­ri­ja Vu­či­no­vić ka­že da je stran­ka ko­ju vo­di bi­la dio ti­ma ko­ji je dao do­pri­nos da Cr­na Go­ra uđe u NA­TO sa­vez, što je bio je­dan od stra­te­ških ci­lje­va u nji­ho­vom pro­gra­mu.
– U na­stu­pa­ju­ćoj 2018. go­di­ni sa dr­žav­nog ni­voa oče­ku­je­mo da­lju re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma na­še po­li­tič­ke par­ti­je, a to je da­lji pro­gres otva­ra­nja pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja, ko­ji će Cr­nu Go­ru uve­sti u EU za­jed­ni­cu. Oče­ku­je­mo da kroz jav­na ula­ga­nja i ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je oja­ča­mo pri­vre­du, a što će ra­zul­ti­ra­ti otva­ra­njem no­vih rad­nih mje­sta i za­po­šlja­va­njem što ve­ćeg bro­ja ka­dro­va, pr­ven­stve­no mla­dih lju­di – ka­že Vu­či­no­vi­ć.
Na­vo­di da će na lo­kal­nim ni­vo­i­ma, gdje pa­tri­ci­pi­ra­ju od­bor­ni­ci HGI-a, a to su Ti­vat i Ko­tor, da­ti do­pri­nos ko­rekt­noj da­ljoj su­rad­nji ra­de­ći na re­a­li­za­ci­ji uz is­pu­nje­nje pred­iz­bor­nog pro­gra­ma, a u in­te­r­su bo­ljeg ži­vot­nog stan­dar­da svih gra­đa­na.
– U 2018. pred­sto­je nam pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, kao i lo­kal­ni, u skla­du sa iz­bor­nim ka­len­da­rom, za ko­je oče­ku­je­mo da će se odr­ža­ti na de­mo­krat­ski na­čin – za­klju­ču­je Vu­či­no­vi­ć.