Dopis manjinskih savjeta institucijama

Time to read
6 minutes
Read so far

Srijeda, 20. rujna 2023. - 20:23
Autor: 

Predsjednici manjinskih nacionalnih savjeta Crne Gore uputili su dopis ministru ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, ministru pravde Crne Gore, ombudsmanu Siniši Bjekoviću i Oani Cristini Popi, šefici Delegacije Europske unije u Crnoj Gori. U nastavku ga u cijelosti prenosimo.

Vaša ekscelencijo, uvaženi ministri, poštovani Ombudsmane,

Imajuću u vidu vaš autoritet, obraćamo Vam se u nadi, ali i s povjerenjem, da ćete učiniti sve što je u okviru Vaših ingerencija kako bi se postojeća situacija vezana za funkcioniranje Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore  riješila.

 Sukladno svojim ustavnim i zakonskim pravima i obavezama, kao predsjednici manjinskih nacionalnih savjeta, osjećamo se prisiljeni reagirati ZBOG OČIGLEDNIH ZLOUPOTREBA u radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Direktoru Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, gospodinu Emiru Daciću, i Upravnom odboru Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, smo se obraćali u nekoliko navrata i to sa zahtjevom za poništenjem tekućeg Javnog konkursa o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, zbog činjenice da predmetni javni konkurs nije raspisan niti sproveden u skladu s odredbama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kao i odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, odnosno došlo je do kršenja zakona koji regulira ovu oblast, što je utvrdio i Upravni sud, kao i zbog evidentnog postojanja sukoba interesa, što je utvrdila i Agencija za sprječavanje korupcije.

Naime, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, broj 242/23 od 27. 03. 2023. godine.

Normativni akt kojim su propisani uvjeti i sadržaj Javnog konkursa jest Pravilnik o načinu vrednovanja projekata koji se financiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. (Br: 01-023-183/18-10 Podgorica, 28.05.2018. godine)

Član 12 navedenog Pravilnika predviđa da se prijava na Javni konkurs dostavlja na propisanom obrascu.

Međutim, Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, nije usklađen sa odredbama navedenog Pravilnika.

Naime, raspisani Javni konkurs umjesto 1 (jednog) obrasca projekta - kako je to propisano Pravilnikom- zahtjeva da kandidati podnose 3 (tri) obrasca projekta.

Aplikanti koji su dostavili 1 primjerak, dakle, u skladu s Pravilnikom, od Komisije za vrednovanje projekata, čiji je Prijedlog Odluke prihvatio Direktor kao donosilac Odluke, u skladu sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, su odbijeni kao formalno-pravno neispravni.  

Da Javni konkurs nije raspisan u skladu sa Zakonom potvrđuje i presuda Upravnog suda Crne Gore, U. br.  6295/19 od 09.11.2021. godine , koji je poništio rješenje Fonda  iz 2019. godine, a u obrazloženju presude je  jasno istakao da tri primjerka obrasca projekta nisu uslov koji je predviđen zakonom, te da je Fond pogrešno primijenio materijalno pravo kada je projekte ocijenio kao neispravne, iz navedenog razloga.

Dakle i pored jasnog materijalnog propisa iz navedenog Pravilnika i postojeće sudske prakse, subjekt, odnosno Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore je i u 2023. godine raspisao nezakoniti Javni konkurs, čime se otvoreno krše kako zakonske i podzakonske odredbe.

Po osnovu raspisanog Javnog konkursa, postoji još jedna formalna  nezakonitost: na Javni konkurs je podnio prijavu i po Odluci dobio novac aplikant NVO Građanska alijansa (21. 000,00 EUR-a) i NVO mladih za ljudska prava (12.500,00 EUR-a), a ovlašteno lice za zastupanje ovih je član Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, gđa Edina Hasanaga Čobaj, što je evidentan dokaz sukoba interesa.

Da postoji riječ o sukobu interesa, utvrdila je i Agencija za sprječavanje korupcije u svom mišljenju.

Prednjim postupanjem, odnosno Odlukom kojom je odlučeno da se ove dvije NVO finansiraju, povrijeđena su prava ostalih podnosioca u ovom upravnom postupku , kao konkurentnih aplikanata, a sama Odluka je, u tom smislu, suprotna zakonu.

Inače, nesporno je da je gđa Hasanaga Čobaj kao član UO-a Fonda sudjelovala u raspisivanju  predmetnog  Javnog konkursa, podnijela prijavu s navedene dvije NVO,  a 6 dana prije zatvaranja Javnog konkursa, Administrativnom odboru Skupštine CG podnijela ostavku na mjesto člana UO-a. Međutim, Skupština CG do danas nije donijela odluku o razrješenju člana UO-a, shodno Zakonu o manjinskim pravila i slobodama, pa je gđa Hasanaga Čobaj i dalje član UO-a, kao drugostepenog organa i organa upravljanja Fonda.

Naime,  u čl.36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama je propisano: Članove upravnog odbora Fonda bira i razrješava Skupština.

Na osnovu svega navedenog, predlažemo da se subjektu NALOŽI da ispravi nepravilnosti: da se utvrdi da Javni konkurs nije raspisan u skladu sa propisima te da se naloži organu da isti poništi i raspiše novi i zakoniti Javni poziv.

Nadalje, neshvatljivo je da i pored pravosnažne i izvršne presude Upravnog suda, a sada i mišljenja ASK-a, direktor Fonda i dio Upravnog odbora sprovodi nezakoniti Javni konkurs trasira put za poduzimanje nezakonitih i netransparentnih radnji.

Neshvatljivo je i to što je direktor Fonda potpisao spornu Odluku o raspodjeli sredstava te nije postupio u skladu sa svojom zakonskom obavezom niti primijenio materijalno pravo i sukladno tome naložio da se prijedlog Komisije za vrednovanje vrati na ponovno postupanje i ponovno vrednovanje, imavši dostupno mišljenje da je Komisija, imajući prethodno navedeno u vidu, nesporno nezakonito postupala, dovodeći na taj način u zabludu aplikante, kao i Upravni odbor, nacionalna vijeća i cjelokupnu javnost.

Osim navedenih proceduralnih i prekršajnih razloga, još jednom naglašavamo nepravedno i nelegitimno postupanje prema manjinskim nacionalnim zajednicama, odnosno njihovim projektima, a osobito prema načinu raspodjele budžetskih sredstava i odnosa prema državi i građanima.

Moramo vam ovim putem skrenuti pozornost na činjenicu da je Komisija Fonda znatna sredstva po ovom Javnom konkursu dodijelila i  projektima udruga računovođa, odnosno knjigovođa, fotografa, kao i pojedincima i udrugama koje nemaju nikakvih dodirnih točaka s unaprijeđivanjem prava manjinskih nacionalnih zajednica, dok je hrvatska zajednica, primjerice, dobila samo 3.500, 00 eura od mogućih 1.410.000,00!   Za ilustraciju navodimo i da je na aktualnom konkursu jedan pojedinac dobio deset puta više novaca nego projekti ispred hrvatske zajednice u Crnoj Gori, što je nečuveno i nedopustivo za bilo koju demokratsku zemlju, odnosno njene državne organe! Naziv Fonda je Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, što se odnosi na zaštitu prava manjinskih naroda, a ne partikularnih interesa pojedinih grupacija i/ili pojedinaca, a sve na štetu javnog interesa države.  

Navedena Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, Crna Gora, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava br. 958/23 od 03.07.2023. godine  je ne samo nezakonita, već i diskriminatorna prema manjinskim zajednicama, a pogotovo prema hrvatskoj zajednici. Sve navedeno dovodi do  osnovane sumnje ne samo da se svjesno krše zakonski propisi, već i da su na djelu koruptivne radnje, što će također biti predmet istrage nadležnih organa na inicijativu predsjednika savjeta.

Tim smo povodima, kao i povodom postupanja i evaluacije Komisije za vrednovanje projekata Fonda, imali nekoliko sastanaka, koji nisu polučili uspjeh. Štoviše, upravo suprotno!

Za ispravnost svoje borbe i pravnu utemeljenost svojih nastojanja dobili smo podršku dijela Upravnog odbora Fonda, ministra  ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Fatmira Gjeke, kao i predsjednika Vlade Crne Gore, dr. sc. Dritana Abazovića. Uvjerili smo ih argumentima da bi eventualna raspodjela sredstava po ovakvoj odluci bilo očigledno i umišljajno kršenje zakona.

Proteklog tjedna smo dobili i nepodijeljenu podršku i uvjerenje ministra javne uprave, mr. sc. Marasha Dukaja, da će u najkraćem roku, već ovog tjedna, poslati Upravnu inspekciju u Fond, koja će utvrditi zakonitost postupanja u ovom slučaju i dati uputstva i rok za ispravku, eventualno utvrđenih, nepravilnosti.

Na istim stavovima je i Ministarstvo javne uprave, na čijem je čelu mr. sc. Marash Dukaj, a koji je po istom činjeničnopravnom osnovu poništio javni konkurs raspisan od strane navedenog ministarstva. Dakle, Odlukom o poništenju javnog konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2023. godini u oblasti otvorenosti javne uprave “Javna uprava dostupna svima” Crna Gora, Ministarstvo javne uprave br. 01-056/23-2607 od 19.05.2023. godine, je poništilo javni konkurs, jer je utvrđeno da je postojao konflikt interesa.

Nakon dvomjesečnih nastojanja da nastali problem riješimo unutar Fonda, posebno stoga što u UO-u Fonda ima pravnika, ali i imajući stalno na umu da po svaku cijenu treba izbjeći konfrontiranja između manjinskih zajednica, odnosno naroda i savjeta koje predstavljamo, moramo konstatirati, nažalost, da je dio UO- a Fonda, među kojima, kako smo naveli, ima i pravnika, i dalje stoje čvrsto na pozicijama Direktora, gospodina Dacića, iako su svjesni da svojim činjenjem potiču nezakonito djelovanje i  štete ugledu Fonda i države u cjelini. 

Zbog navedenih činjenica smatramo da poništenje nezakonitog i raspisivanje zakonitog Javnog konkursa predstavlja jedino do kraja legitimno i pravično pravno sredstvo za rješavanje ovog problem i u tom dijelu računamo na Vaš legitimitet i autoritet.

Ovim putem Vas obavještavamo da će, odmah nakon što dobijemo mišljenje Upravne inspekcije, predstavnici nacionalnih savjeta održati konferenciju za novinare, na kojoj ćemo imati prilike iznijeti svoje spoznaje o ovoj temi, a svakako će se podnijeti krivične prijave prema Direktoru, predsjedniku Upravnog odbora i članovima Upravnog odbora koji budu glasali da se i nakon svih spoznaja donese nezakonita odluka o isplati državnog novca. O datumu i mjestu održavanja spomenute konferencije bit ćemo Vas slobodni pravovremeno informirati.

Dodajmo da povod ovog našeg istupa nikako nije lukrativne prirode, već smo isključivo vođeni mišlju da bi se trebali uspostavili legitimni principi i sankcionirati nezakonite procedure.

U Tivtu, 20. 9. 2023. godine

                                                                       S poštovanjem,

 

Faik Nika, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, s. r.  

Sabrija Vulić, predsjednik Savjeta Muslimana Crne Gore, s. r.   

Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, s. r. 

Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskoga savjeta Crne Gore, s. r.