Sveta Misa na blagdan svetoga Tripuna

Time to read
2 minutes
Read so far

Četvrtak, 04. veljače 2016. - 17:13

Jučer na blag­dan Sv. Tripuna, 3. veljače, slav­ljene su dvije svete mise: u 10 sati koju je pred­s­la­vio don Anton Belan, kotor­ski žup­nik a pro­po­vi­je­dao fra Filip Karadža, OFM i pon­ti­fi­kalna misa u 18 sati koju je pred­s­la­vio kotor­ski biskup mons. Ilija Janjić uz kon­ce­le­bra­ciju bisku­pij­skih sve­će­nika. Biskup se u pro­po­vi­jedi osvr­nuo na vri­jeme pro­gons­tva u kojem je sv. Tripun svoju vjeru u Boga pos­vje­do­čio vlas­ti­tim živo­tom, koji se «u tre­nutku muče­niš­tva pre­tvo­rio u plodnu pje­smu Bogu». Biskup je tako­đer istak­nuo poseb­nost ovo­go­diš­njeg slav­lja sv. Tripuna budući da kotor­ska kate­drala obi­lje­žava jubi­lej 850 godina od posvete, nagla­sivši da naše slav­lje sv. Tripuna i ovog jubi­leja neće biti pot­puno uko­liko ne uči­nimo neke pro­mjene u vlas­ti­tom vjer­nič­kom životu. Jedna od tak­vih pro­mjena, kazao je biskup, je i veće pošti­va­nje dana Gospodnjeg: «Dan Gospodnji nam nikada ne smije biti teret, pogo­tovo ne ako se pono­simo time što smo krš­ćani. Naše krš­ćans­tvo ne smije biti samo na papiru.» Biskup se tako­đer dota­kao pita­nja isprav­nog gra­đe­nja vjer­ničke savjesti, isti­čući da nam savjest kao Božji dar, mora biti mje­rilo u ovom vre­menu kada se mnogi zakoni izgla­sa­vaju koji su pro­tivni krš­ćan­skim ide­alima. «Naše svje­do­čans­tvo krš­ćan­ske vjere — nas­ta­vio je biskup Janjić — mora biti naša životna pje­sma, pje­sma koju ćemo pje­vati s čita­vim Božjim pukom, Crkvom. Moramo biti jedins­tveni u našem dje­lo­va­nju. Mladi krš­ćani svo­jim svjes­nim živ­lje­njem vjere, pošti­va­njem nedje­lje moraju dati svje­do­čans­tvo da su doista krš­ćani.» Na kraju mise, kotor­ski žup­nik se zahva­lio pri­pad­ni­cima Bokeljske mor­na­rice koji su držali počasnu stražu pred sve­če­vim moćima za vri­jeme mis­nih slavlja.

Po zavr­šetku mis­nog slav­lja cje­li­va­nju vjer­nič­kog puka izlo­žena je Slavna Glava sv. Tripuna.

Tripundanske sve­ča­nosti još nisu zavr­šile. Vrhunac je tzv. vanj­ska pros­la­va ­ne­be­skog zaštit­nika koja će biti u nedje­lju kada će sve­čanu pon­ti­fi­kalnu sv. Misu s počet­kom u 10:30 sati pred­s­la­viti mons. Antun Škvor­če­vić, pože­ški biskup uz kon­ce­le­bra­ciju broj­nih biskupa i sve­će­nika. Prije euha­ris­tij­skog slav­lja Bokeljska mor­na­rica će zaple­sati ‘Tripunovo kolo’ na trgu ispred kate­drale, a nakon svete Mise odr­žat će se pro­ce­sija uli­cama grada, kojom će se uz veliko sudje­lo­va­nje klera, Bokeljske mor­na­rice, grad­skih glazbi, hodo­čas­nika i svega vjer­nič­kog puka tijelo sv. Tripuna i moći dru­gih sve­taca pro­ni­jeti gradom.