Odgovori ministara na poslanička pitanja poslanice HGI - ja Ljerke Dragičević

Time to read
6 minutes
Read so far

Srijeda, 16. prosinca 2015. - 11:31
Autor: 

Poslanica Hrvatske građanske inicijative prethodnih dana uputila je poslanička pitanja ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Petru Ivanoviću i ministru zdravlja Budimiru Šegrtu, a primljene odgovore prenosimo vam u cijelosti:

1. POSLANIČKO PITANJE

Kada će se konačno riješiti problem nekontroliranog držanja krupne stoke na lokaciji brda Vrmac, općina Tivat: Bogdašići, Mrčevac, Vrijes, Gradiošnica, Kavač i Gornja Lastva te na istoj lokaciji brda Vrmac područja općine Kotor?

Na postavljeno pitanje dajem sljedeći:

ODGOVOR MINISTRA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA PETRA IVANOVIĆA

Poštovana gospođo Dragičević,

Problem lutajuće stoke aktuelan je od 2013. godine. Upravo na inicijativu Ministarstva poljoprivrede i Veterinarske inspekcije, održano je više sastanaka sa predstavnicima lokalne uprave Tivta i Kotora, predstavnicima MUP i građanima koji su uočili problem lutajuće stoke. Na sastancima je dogovoreno: da lokalne uprave oforme službu za hvatanje lutajuće stoke i da se, nakon što se stoka zatvori u objekte u kojima ima hranu i vodu, prepusti veterinarskoj inspekciji koja će u skladu sa odredbama Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o identifikaciji i registraciji životinja odlučiti o daljim koracima.

Držanje proizvodnih životinja, postupanje i obaveze držalaca životinja tokom proizvodnje i uzgoja, a posebno pitanje zdravstvene zaštite životinja od bolesti koje se sa životinja mogu prenijeti na ljude i druge životinje, kao i njihovo obilježavanje i praćenje kretanja je od posebne važnosti. Samim tim, poslovi zaštite zdravlja i dobrobiti životinja uređeni su kroz više zakona: Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti dobrobiti životinja, Zakon o stočarstvu i Zakon o registraciji i identifikaciji životinja. Ovim zakonima jasno su definisane obaveze držaoca životinja i nadležnih organa u sprovođenju zakona, dok ie Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, sa Veterinarskom upravom, nadležno za obezbieđivanie sprovođenia javnih poslova u ovoi oblasti i donošenje Programa obavezne zdravstvene zaštite životinje na godišnjem nivou (preventivna vakcinaciia. dijagnostika bolesti. obilježavanje životinja i dr).

Zakonima je definisan i nadzor/kontrola postupanja držaoca životinja, odnosno sprovođenje obaveza preko veterinarskih i poljoprivrednih inspektora. Veterinarska uprava vodi Centralni registar gazdinstava držaoca životinja. Podatke u registar unose ovlašćene Veterinarske ambulante na osnovu prijave držaoca životinja. Obaveza držaoca je da prijavi gazdinstvo radi registracije i upisa u registar, i da prijavi svaku promjenu stanja na svom gazdinstvu u vezi prodaje, kupovine, klanja, uginuća, novorođenih životinja, kretanja na katune i dr. Registracija i obilježavanja goveda u Crnoj Gori sa unosom podataka u registar i praćenjem kretanja goveda sprovodi se od 2007. godine, ovaca i koza od 2011., a svinja od 2015. godine.

Uvidom u Centralni registar gazdinstva Veterinarske uprave na dan 13.12.2015. utvrđeno je da je u Tivtu registrovano 18 gazdinstava koja imaju goveda. Na tim gazdinstvima nalazi se 58 goveda.

Opština Selo     Broj goveda

Tivat               Brdište

Tivat               Gradiošnica

Tivat               Lastva

Tivat

Lepetane

2

Tivat

Radovići

1

Tivat

Tivat

8

Tivat

Vrijes

1

 

Ukupno

58

 

U Kotoru je registrovano 179 gazdinstava goveda. Na tim gazdinstvima nalazi se 408 goveda.

Opština

Selo

Broj goveda

Kotor

Bratešići

5

Kotor

Dobrota

2

Kotor

Donje Krivošije

11

Kotor

Dub

16

Kotor

Glavatičići

12

Kotor

Gornje Krivošije

28

Kotor

Gornji Morinj

11

Kotor

Gorovići

7

Kotor

Grad Kotor

2

Kotor

Jugodrvo

1

Kotor

Kavač

3

Kotor

Kovači

8

Kotor

Kovačko polje

11

Kotor

Lastva

62

Kotor

Lješevići

24

Kotor

Mirac

33

Kotor

Muo

1

Kotor

Nalježići

1

Kotor

Orahovac

4

Kotor

Perast

5

Kotor

Pobrđe

11

Kotor

Prča nj

9

Kotor

Pržice

1

Kotor

Radanovići

14

Kotor

Risan

5

Kotor

Stoliv

53

Kotor

Sutvara

6

Kotor

Troica

25

Kotor

Vidikovac

14

Kotor

Vranovići

10

Kotor

Zagora

8

Kotor

Šišići

5

 

Ukupno

408

 

Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava, u periodu od kraja 2012. godine zaključno sa 4. decembrom 2015. godine, više puta su preduzimali aktivnosti na iznalaženju rješenja za ovaj problem

na području opštine Tivat upućivanjem inicijativa predsjedniku opštine Tivat i nadležnim veterinarskim inspektorima. Povratna informija je da su u opštini Tivat više puta organizovani sastanci na kojim su bili prisutni i veterinarski, komunalni inspektori, predstavnici MUP... kao i da ste i Vi obaviješteni o zaključcima sa održanih   sastanaka.

Konkretno u Tivtu, podaci nedvosmisleno ukazuju daje:

registrovano samo 58 životinja na 18 gazdinstava ;

nepoznat broj lutajućih, neobilježenih životinja pa samim tim i imena vlasnika životinja; očekivano da gazdinstava koji nepoštuju zakone;

sprovođenje kaznene politike prema nepoznatim držaocima nije u nadležnosti Ministartsva poljoprivrede;

Činjenica je da u ovom slučaju problem leži u neodgovornim držaocima koji ne prijavljuje životinje i koje ne podvrgavaju obaveznoj zdravstvenoj zaštiti, što pored šteta koje nanose drugim licima, može izazvati i veće posledice u slučaju izbijanja zarazne bolesti životinja. Svakako, i dalje ćemo u saradnji sa opštinskim službama dati svoj doprinos u sprečavanju nedozvoljenih postupanja koje prvenstveno nanose štetu savjesnim građanima a posledica su postupanja ovih drugih.

Zbog kompleksnosti problema i uvažavajuću Vašu inicativnosti, Ministarstvo poljoprivrede će još jednom urgentno inicirati sastanak sa lokalnom upravom Tivta i Kotora u cilju definisanja obaveza lokalne uprave, nadležnih organa i institucija. Vaše učešće cijenim posebno važnim i očekujem da ćemo zajedničkim naporima uspjeti da riješimo ovu pojavu.

2. POSLANIČKO PITANJE

Znate li gospodine ministre da je prodata Banja Igalo- Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr. Simo Milošević?

ODGOVOR MINISTRA ZDRAVLJA BUDIMIRA ŠEGRTA

U skladu sa Odlukom Vlade Crne Gore o planu privatizacije za 2014.godinu i odlukama Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte i Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera, Tenderska komisija za privatizaciju je, u saradnji sa odabranim fmansijskim i pravnim savjetnikom Raifeisen CENTROBANK, obavila aktivnosti na pripremi i sprovođenju četvrtog javnog tendera za prodaju 56,4806% kapitala akcionarskog društva Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ,,Dr Simo Milošević“, Igalo, Herceg Novi (Tender).

U predviđenom roku za dostavljanje konačnih ponuda, do 8. maja 2014. godine, dostavljena je jedna ponuda, od strane američko-britanske kompanije International Wellness Group Limited-London.

Nakon sprovođenja relevantnih procedura, stekli su se uslovi za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji akcija, i shodno navedenom Ugovor o kupoprodaji 56,4806% akcijskog kapitala sa Kupcem je potpisan 19.11.2015 godine.

U skladu sa primjenjivom regulativom, u toku su aktivnosti na ispunjenju prethodnih uslova za Zatvaranje transakcije.

U okviru Prethodnih uslova obaveze Kupca su da obezbijedi odobrenje za koncentraciju kod Agencije za zaštitu konkurencije i da uplati Kupoprodajnu cijenu i da zaključi Memorandum o saradniLsa International Hospital Group limited, specijalizovanom institucijom za oblast medicine, rehabilitacije i welness usluga, koja realizuje preko 450 projekata u 49 zemalja za klijente i javnog i privatnog sektora i upravlja sa značajnim brojem projekata koji pružaju usluge fizikalne medicine, rehabilitacije i reumatologije.

U okviru prethodnih uslova, obaveza Prodavača je da obezbijede zaključivanje ugovora o korišćenju usluga Instituta sa Fondom za zdravstveno osiguranje, po istoj cijeni iz ranijeg Ugovora, na period od 4 godine._sa dovoljnim brojem noćenja, čime će se obezbijediti adekvatna usluga za crnogorske građane. Nakon perioda od 4 godine, obezbijediće se dovoljan broj noćenja za građane a cijene će biti definisane novim sporazumom Fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta. Obaveza Prodavača je i da obezbijede potpisivanje Aneksa na postojeći ili zaključivanje novog ugovora sa Univerzitetom Crne Gore o besplatnom zakupu objekata Instituta za potrebe Više terapeutske škole u Igalu. Takođe, obaveza Prodavača je da obezbijede sve neophodne dozvole i saglasnosti izdate od nadležnih organa za obavljanje osnovne djelatnosti Instituta i korišćenje ljekovitog blata i mineralne vode i da obezbijede dugoročni zakup banjske plaže u saradnji sa Morskim dobrom Crne Gore.

Nakon ispunjenja Prethodnih uslova, biće sprovedena procedura Zatvaranja transakcije, kada će biti plaćena Kupoprodajna cijena za akcije u iznosu od 10,02 miliona eura i biće izvršen prenos vlasništva nad akcijama.

Ugovorom o kupoprodaji, između ostalog predviđene su i sljedeće obaveze Kupca:

Kupac je preuzeo obavezu za poštovanje postojećeg Pojedinačnog Kolektivnog ugovora u Institutu u periodu od najmanje 3 godine nakon preuzimanja Kompanije;

-           obavezu Kupca da realizuje minimalna investiciona ulaganja u Institut u iznosu od 50 miliona EUR, u roku od pet (5) godina od preuzimanja Društva, i to:

■       u cilju održavanja osnovne djelatnosti Instituta Investiciju u medicinsku opremu u iznosu od 10 miliona eura,

■       investiciju u rekonstrukciju, renoviranje, unaprjeđenje i izgradnju Faze II kako bi se unaprijedio kvalitet sadržaja prema kategoriji od četiri zvjezdice (4*) u iznosu od 25 miliona eura; i

■       investiciju u rekonstrukciju, renoviranje, unaprjeđenje Vile Galeb do nivoa kvaliteta sadržaja prema kategoriji od pet zvjezdica (5*),*) u iznosu od 15 miliona eura;

sve, u skladu sa Investicionim planom;

 

-          Obavezu Kupca da za vrijeme trajanja investicionog programa ne može bez prethodne saglasnosti prodavača prodati, otuđiti, ustanoviti Teret ili na bilo koji drugi način raspolagati dijelom ili Imovinom Kompanije u cjelini, donijeti odluku ili bilo koji drugi akt ili učiniti radnju koja vodi statusnoj promjeni Kompanije, prema posljednjem finansijskom izvještaju Kompanije; prodati, otuđiti, na bilo koji drugi način raspolagati Predmetnim akcijama, odnosno konstituisati bilo kakav Teret nad Predmetnim akcijama;

Zavisno od rezultata Studije izvodljivosti i u skladu sa Planskom dokumentacijom, Investicioni plan predviđa dalje ulaganje Kupca, u roku od osam godina, u iznosu do 127 miliona eura u nove sadržaje koji će biti u funkciji osnovne djeatnosti Instituta. Za izgradnju novih sadržaja na području Instituta, u skladu odredbama Ugovora potrebna je saglasnost Lokalne uprave i Ministarstva održivog razvoja i turizma;

-          Kupac je prihvatio pravo Prodavca da raskine Ugovor i da kao ugovornu kaznu zadrži 100% iznosa kupoprodajne cijene u iznosu od 10,03 miliona eura, u slučaju da se utvrdi da Kupac nije investirao Minimalne investicije, odnosno nije obezbjedio stepen kategorizacije objekata: 4* za Fazu II i 5* za Vilu Galeb.

Cilj koji se želi postići ovom privatizacijom je očuvanje i unaprijeđenje osnovne djelatnosti Instituta, sa značajnim ulaganjima u medicinsku opremu i ulaganjima u rekonstrukciju druge Faze prema kategoriji od 4 zvjezdice i ulaganjima u rekonstrukciju Vile Galeb prema kategoriji od 5 zvjezdica, kao i da se izgrade novi sadržaji koji će unaprijediti nivo usluge Instituta i time izgraditi brend koji će se prepoznatljivim kvalitetom pozicionirati na regionalnom i međunarodnom tržištu.