Proglas vjernicima Kotorske biskupije u Boki i Bokeljima izvan Boke za svečanosti sv. Tripuna

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 29. siječnja 2016. - 9:27

Svim što­va­te­ljima sv. Tripuna

Proglas vjer­ni­cima Kotorske bisku­pije u Boki i Bokeljima izvan Boke

za sve­ča­nosti sv. Tripuna

Dragi vjer­nici Kotorske biskupije,

Dragi Bokelji u Boki i svijetu,

pri­premu za pos­la­nicu o svet­ko­vini sv. Tripuna, zaštit­nika kate­drale, Kotorske bisku­pije i svih Bokelja gdje god se nala­zili – zapo­čeo sam u dale­koj Tanzaniji, u Africi, u novoj župi misi­onara don Ante Batarela. Iz misij­ske sre­dine gdje vjer­nici mate­ri­jalno osku­di­je­vaju ali su duhom bogati mis­lima sam bio u Maloj Aziji, u vre­men­skom raz­dob­lju tre­ćeg sto­ljeća gdje su krš­ćani doživ­lja­vali pro­gons­tvo po naredbi rim­skog cara Decija. U mjestu Kampasdi, između osta­lih krš­ćana isti­cao se mladi Tripun, kojemu je bilo tek 18 godina. Oko 250. godine Tripun se ističe zna­njem u svom krš­ćan­skom životu i junač­kim svje­do­če­njem vjere. Dobro je znao Isusov nauk: Ne bojte se onih koji ubi­jaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti, nego se radije bojte onih koji i dušu i tijelo mogu baciti u pakao. To poz­na­va­nje sve­tog Pisma ras­c­vje­talo se u Tripunovo stvarno svje­do­če­nje i on spremno daje vlas­titu krv za Isusovo ime. Tripun na djelu poka­zuje svoju nes­lom­lji­vost, uvje­re­nje, prin­ci­pi­jel­nost čiste savjesti i oda­nost Bogu.

Gledajući okrut­nost, ne samo rim­skoga cara Decija, nego i svih osta­lih rim­skih careva, kojima je pri­ori­tet bio uni­šte­nje krš­ćans­tva – divimo se svim muče­ni­cima kroz povi­jest koji su za Krista dali svoj život, oso­bito se divimo našem mla­dom svje­doku vjere sv. Tripunu, koji se nije želio izvući tje­les­noj smrti, nego je u svo­joj život­noj odluč­nosti imao snage reći nepri­ja­te­ljima krš­ćans­tva: Ja ću se kla­njati jedino Bogu, a nikada se neću pok­lo­niti pogan­skom bogu Deciju! Ja sam krš­ća­nin i pun sam povje­re­nja u Božju pomoć, koja će mi dati potrebnu snagu da budem Kristov svje­dok sve do pro­li­je­va­nja vlas­tite krvi.

Tog duhov­nog junaka, tog muče­nika, dragi što­va­te­lji sv. Tripuna mi danas isti­čemo i sla­vimo, kao što su to činili naši preci. No, ne želimo ostati prema sv. Tripunu samo u nekom ljud­skom div­lje­nju, nego ga želimo zamo­liti, u duhu vjere, da nam posebno u ovoj Godini milo­srđa pomogne u našem odluč­nom pre­kidu s bilo kojom nave­za­nošću na zlo, koje nas uda­ljava od Boga i ujedno da pomogne našem usmje­re­nju, našem pri­bli­ža­va­nju Bogu i našoj oda­nosti onome koji nas je stvo­rio, otku­pio i oslo­bo­dio. Neka nam pomogne pri našem obra­će­nju, pri našoj duhov­noj obnovi.

Ta naša odluka da ćemo biti bolji krš­ćani bit će pun duhovni pogo­dak u Godini Božjeg milo­srđa i u godini kada ćemo pros­la­viti 850 obljet­nicu posvete naše kate­drale, koja je u litur­gij­skoj funk­ciji od 19. lip­nja 1166. godine.

Sve vas, dragi što­va­te­lji sv. Tripuna pozi­vam da budemo zajedno u ovo­go­diš­njim slav­ljima na svet­ko­vinu sv. Tripuna u Kotoru 3. veljače i na vanj­sku pros­lavu 7. veljače, kao i na obljet­nicu posvete kate­drale 19. lip­nja ove godine.

Sveti Tripune moli za nas!

Sve vas u Kristu pozdravlja,

† ILIJA, biskup