Povijesno otvorenje jubilejske godine u Kotorskoj biskupiji

Time to read
3 minutes
Read so far

Subota, 19. prosinca 2015. - 17:04

Sveta godina Milosrđa — izvan­redna jubi­lej­ska godina koju je Sveti Otac Franjo ina­ugu­ri­rao za cijelu Crkvu 8. pro­sinca 2015. služ­beno je zapo­čela u Kotorskoj bisku­piji u čet­vr­tak 17. pro­sinca 2015. godine. Prvi puta u povi­jesti je, papi­nom odlu­kom, omo­gu­ćeno sva­koj mjes­noj Crkvi da izravno i pobliže sudje­luje na slav­lju Jubilejske godine, i to na pose­ban način otvaore­njem Jubilejskih Vrata — Svetih Vrata Milosrđa u kate­drali kao majci svih crkava jedne bisku­pije, te u dru­gim bazi­li­kama i sve­ti­štima koje mjesni biskup odredi kao mjesta jubi­lej­skog hodo­čašća i oprosta. U proš­losti je ova pov­las­tica bila pri­dr­žana samo Vječnom Gradu i papin­skim bazi­li­kama. U skladu s tom milos­nom odlu­kom Svetog Oca Franje, kotor­ska bisku­pija je zapo­čela slav­lje Obreda otva­ra­nja Vrata Milosrđa pos­taj­nom litur­gi­jom koja je zapo­čela u crkvi Sv. Marije od Rijeke u narodu poz­nate pod ime­nom bl. Ozana, koja je ujedno kon­ka­tre­drala i naj­sta­rije mjesto kulta u gradu Kotoru. Nakon uvod­nih obreda, navje­štaja Evanđelja i čita­nja odlomka iz bule «Misericordiae Vultus» (Lice Milosrđa), kotor­ski biskup, mons. Ilija Janjić se je s okup­lje­nim sve­će­ni­cima, redov­ni­cama i naro­dom upu­tio u sve­ča­noj pro­ce­siji uli­cama grada do kate­drale sv. Tripuna. Procesiju je uz zvuk zvona pra­tilo pje­va­nje psa­lama koje su pre­dvo­dile ses­tre redov­nice. Sam oda­bir crkve bl. Ozane za poče­tak pos­tajne sv. mise nosi u sebi dvos­truko zna­če­nje: to je povi­jesno prva kotor­ska kate­drala a i u njoj su relik­vije sv. Tripuna bile polo­žene pri­li­kom dola­ska u Kotor, nakon čega su pre­ne­sene u novo­iz­gra­đenu crkvu posve­ćenu njemu u čast.
Po dola­sku pred glavni ulaz kate­drale biskup je rije­čima «Otvorite širom vrata pravde, ući ćemo Gospodinu zahva­liti» otvo­rio Vrata milo­srđa za Kotorsku bisku­piju. Svečanim ula­skom i spo­me­nom kršte­nja, nas­ta­vila se sveta misa koju je pred­s­la­vio mons. Ilija Janjić uz kon­ce­le­bra­ciju veli­kog broja sve­će­nika kotor­ske bisku­pije kao i fr. Matijasa Farkaša, OP, pri­ora dubro­vač­kog domi­ni­kan­skog samos­tana sv. Dominika, koji je istog dana odr­žao duhovnu obnovu za sve­će­nike i redov­nice kotor­ske biskupije.
U pri­god­noj homi­liji, biskup je ista­kao da je izvan­redna Godina Milosrđa pro­is­tekla iz želje pape Franje da svi ljudi pri­hvate Krista: oni koji u njega vje­ruju sad imaju pri­godu svoju vjeru pro­du­biti i obno­viti, a oni koji ga još nisu upoz­nali ili ga svo­jim život­nim oda­bi­rima odba­cuju, u ovoj Svetoj godini mogu spoz­nati nje­govu lju­bav i bli­zinu. Nadalje, biskup je upo­zo­rio da se vjer­nici moraju čuvati od uvje­re­nja da nemaju gri­jeha i isto tako pres­tati tra­žiti izlike i oprav­da­nja: takvo pona­ša­nje je svjesno oda­bi­ra­nje laži, kako nas opo­mi­nje sv. Ivan: «Reknemo li da gri­jeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama» (1 Iv 1,8). Biskup je nada­lje pod­sje­tio da naša grješ­nost, nikako nije zapreka za pri­hva­ća­nje Božje lju­bavi, jer je Bog upravo zbog nje i pos­tao čovje­kom, kako bi našu slabu, grešnu narav pri­di­gao i otku­pio. Stoga je ova izvan­redna Godina Milosrđa, kojom nam papa Franjo želi pru­žiti gotovo sva moguća sred­stva za osobno obra­će­nje i spa­se­nje, oso­bito važna za sve čla­nove Crkve. «Evo vri­jeme milosti, evo vri­jeme spasa. Evo nam pri­like da se vra­timo Božjemo milo­srđu, nje­go­voj dobroti. Ako smo osje­tili da smo se svo­jim živo­tom od Boga uda­ljili, sad je pri­lika da se vra­timo. Godina milo­srđa nas treba uči­niti sret­nima i pomoći nam da spoz­namo duboku istinu da nam je Bog daro­vao život. Ako je nes­talo milosti u našem životu, sada imamo pri­liku ponovno je zado­biti». Kao jedan od vidova pos­vješ­ći­va­nja Božjeg neiz­mjer­nog milo­srđa koje se oso­bito otkriva u sakra­mentu ispo­vi­jedi, biskup je naj­a­vio odluku o poseb­nom vre­menu ispo­vi­je­da­nja u kotor­skoj kate­drali — manjoj bazi­lici, kada će na ras­po­la­ga­nju za ispo­vi­jed prema odre­đe­nom ras­po­redu biti svi sve­će­nici kotor­ske bisku­pije. Na taj način želi se svim vjer­ni­cima, doma­ćim i posje­ti­te­ljima omo­gu­ćiti dodatna pri­lika za susret s Božjim milo­sr­đem. Biskup je izra­zio i nadu da će mno­gim vjer­ni­cima kao dodatni poti­caj na pris­tu­pa­nje sakra­mentu sv. Ispovijedi biti i papin oda­bir sv. Leopolda Mandića, kapu­cina rodom iz Herceg Novog, za jed­nog od zaštit­nika Svete Godine Milosrđa. Sv. Leopold je cijeli svoj život posve­tio moli­tvi za jedins­tvo krš­ćana i «apos­to­latu ispo­vje­da­onice» te je upravo zbog toga papa Franjo iza­brao njega uz sv. Pija iz Pietrelcine za zaštit­nika jubi­leja i za svje­doka Božje lju­bavi i milo­srđa prema grešnicima.
Liturgijsko pje­va­nje pre­dvo­dili su čla­novi kate­dral­nog zbora pod rav­na­njem prof. Andree Orlando, dok je na orgu­ljama pra­tila prof. Lidija Molčanova. Druga vrata milo­srđa bit će otvo­rena u kon­ka­te­dral­noj crkvi Sv. Marije od Rijeke.